Tuesday, September 7, 2010
Kapag tayo'y nagdarasal, hinihiling ba nating baguhin naman sana ng Bathala ang naipasya na Niyang gawin sa atin at/o sa ating mga mahal sa buhay? O nakakaya na ba nating ipagdasal na TAYO ang Kanyang baguhin para makaya na nating tanggapin ang loloobin Niya para sa ating kalagayan at mga ipapagawa Niya sa atin ayon sa Kanyang kalooban? Pakaisipin sana natin nang masinsinan ito; ibahagi pa sa ating Kapwa...
---"dangasal"
ding reyes ng zambales
Setyembre 7, 2010